Conditions of wiping over socks

Question

What are the conditions for wiping over the socks? Please give the daleel (evidence) for that. (Kaalsi ykn kuffii irra haxaawuuf sharxiin maaliidhaa? Haala gabaabaan sharxii afran jalatti ni dhiyeessa. Ragaaf kan ingiliffaa dubbisaa).
Answer
Praise be to Allaah.
Four conditions apply to wiping over the socks. Read for more information: 
https://islamqa.info/en/answers/9640/conditions-of-wiping-over-socks

Kaalsi ykn kuffii (kaalsi gogaa irraa hojjatamu) irra haxaawuf sharxiwwan afur qaba: 

  1. Namni suni kaalsi godhachuun dura xahaaraa qabachuu qaba. kana jechuun erga wudu’ate booda kaalsi godhachuu qaba. Osoo hin wudu’atin kaalsi yoo godhatee ergasii yoo irra haaxawe suni hin ta’u. Kaalsi godhachuun dura wudu’a qabaachu qaba.
  2. Kaalsin godhatamu suni qulqulluu ta’uu qaba.
  3. Kaalsi irra kan haaxawan wanta wudu’a cabsan xiqqoolee (hadasu asgar) irraa yeroo of qulqulleessaniidha. Wanta wudu’a cabsu guddaa irraa yoo ta’e hin ta’u. Kana jechuun, namni mana fincaani yoo seene ykn dhuufee wudu’a yoo cabse, kaalsi irra haaxawu danda’a. Garuu Janaaba yoo qabaate, kaalsi ofirraa baase nafa dhiqatu qaba. Janaaba jechuun yeroo wal-qunnamti saalaa ykn sababa biraatiin maniyyi (bishaan saalaa) dhangalaasudha.
  4. Namni kaalsi irra haaxawu iddoo jireenyaa yoo jiraate guyyaa  tokko fi halkan tokko irra haaxawu danda’a. Namni imala irra jiru immoo guyyaa sadii fi halkan sadii irra haaxawu danda’a. Kanaafu, namni iddoo jireenyaa jiru sa’aati 24 kaalsi irra haaxawu danda’a. Namni adeemsa (imala) irra jiru immoo sa’aati 72 haaxawu danda’a. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.