Yaa Harmee

Yaa Ummii Yaa Harmee
Madda ilma namaa
Ijaartu maatii kabajamaa
Suphituu hawaasa diigamaa
Qabdaa bar amala kumaa
Himee hin fixu gonkumaa
Ji’a sagal gara baadhate
Rakko meeqan addunya baaste
Dugdarraa kaa’attee
kan garaa xiqqaate
Kunuunsuf dugda of kuttee
Waggaa lama harma hosiste
Haajaa hin qabdu beelaa dheebu ofitii
Waggaa lama guutuu harma hosistii
Takkaa bonnan maal taatee yaa mucaa kooti
Na jalaa dhibamtee moo lafee kootii
Maaltu si xuqe tiruu koo jettee cinqamtii
Hirriba malee halkan guutuu bultii
Inni moo yoo guddatuu
Aannan keetin irree yoo baafatuu
Si kununsuu dhiise si tufatuu
Rakkoo waliin agartee achumaan dagatuu
Ati ammalee abdii irraa hin kuttuu
Isaaf wareegamuf lubbuu keerraa hin gortuu
Atii jiraatte ani haa kutuu
Bakka kee ani haa du’uu
Jette abdi irraa hin kuttu
Eenyule danda’e hin deebisu jazaa kee yaa ummii
Rabbiin Jannatal firdowsii si haa badhaaasu
Ibidda jahannam irraa si haa tiksuu

Like: www.facebook.com/jireenyabadhaatu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s